Το Εργο

Επισκόπηση του Έργου

Το MaMuMi “Χαρτογράφηση της Μουσικής της Μετανάστευσης” είναι ένα διετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μουσικής κληρονομιάς που εστιάζει στον προφορικό λόγο για τη μουσική και το τραγούδι ως εργαλείο διαπολιτισμικής ικανότητας. Περιλαμβάνει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη μεταφόρτωση (το «ανέβασμα») των «Ιστοριών Τραγουδιών», οι οποίες είναι ιστορίες για τη μουσική σε μια διαδραστική εφαρμογή (app). Oι εν λόγω ιστορίες επικεντρώνονται σε «μουσικά κομμάτια-κληρονομιά», δηλαδή τα τραγούδια ή τη μουσική που κληρονόμησαν οι μετανάστες/ριες, ενώ η συζήτηση γύρω από αυτά δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ευαισθητοποίησή τους ως προς την ποικιλομορφία στα ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια MaMuMi “Song Worlds” («Μουσικές του Κόσμου»).

Σκοπός του έργου

Το πρόγραμμα στοχεύει στη χρήση της αφήγησης ιστοριών (storytelling) σχετικά με τη μουσική ως θετικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και τη δημιουργία χώρων ελεύθερης έκφρασης.

Μεθοδολογία

Το έργο βασίζεται στην αρχή ότι οι καινοτόμοι χώροι κατάρτισης αποτελούν μέρος ευρύτερων στρατηγικών ενσωμάτωσης που μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην αντιμετώπιση θεμάτων ποικιλομορφίας και κοινωνικής ένταξης που είναι κοινά σε ολόκληρη την ΕΕ. Το έργο ξεκινά με μία ανασκόπηση της θεωρίας και της πρακτικής στον τομέα της μουσικής ως εργαλείου ενσωμάτωσης. Έπειτα, θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός οδηγού χρήστη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σχετικές ΜΚΟ, και μίας ακουστικής συλλογής μελετών περίπτωσης από το εργαστήριο. Τέλος, πρόκειται να δημιουργήσει έναν διαδραστικό χάρτη που τοποθετεί την ιστορία κάθε μετανάστη/ριας για τη μουσική του/της κληρονομιά σε ένα σημείο αφετηρίας και ιχνηλατεί την πορεία του ταξιδιού της στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και η δημιουργία χώρων ελεύθερης έκφρασης μέσω της αφήγησης ιστοριών (storytelling) σχετικά με τη μουσική.