Партньори

University of Gloucestershire (Обединено кралство)

Университетът в Глостършир (University of Gloucestershire– UOG) е многообразна и жизнена общност от 9 000 студенти, 1000 аспиранти, 40 000 възпитаници и 1000 служители от целия свят. С кампусите в Челтън и Глостър, университетът предлага на своите студенти специализирано и динамично място за учене, растеж и установяване на трайни връзки. Стратегическият план на Университета 2012-2017 г., Финансов преглед 2013 г. и Студентска харта 2013 г. задават ангажимент за подобряване на студентското преживяване и предоставяне на по-подробно разбиране на бизнеса на Университета в Глостършир. UOG се фокусира върху постиженията в преподаването с мисия да даде възможност на своите студенти да постигнат пълния си потенциал чрез богат и разностранен опит. UOG се гордее с изграждането на тесни връзки между студентите и служителите и в обслужването на по-широката общност чрез насърчаване на нейното икономическо, културно и социално благополучие.

Целите на UOG са:

 • Осигуряване на студентите отличен опит в обучението чрез изключително голяма подкрепа в процесите на обучение и преподаване
 • Насърчаване на предприемачеството, работоспособността и по-широка икономическа, социална и културна полза за общността
 • Включени изследвания, стипендии, практики и консултации във всички наши дейности
 • Изграждане на дългосрочни връзки с избрани партньори за взаимен интерес
 • Да бъде успешна и устойчива организация

Проектът ще се ръководи от Media School, което е класирано в Топ 10 медийни отдели на национално ниво (Guardian League Tables, 2015) и има изградени връзки с индустрията и авангардните изследвания. То изпълнява функциите на новопостроен мултиплатформен медиен център, работещ в областта на музиката, киното, телевизията, анимацията и журналистиката и е акредитирана с висока репутация. В него членуват 57 служители в творчески, технически и академични направления, всички от които работят заедно, за да създадат пълнокръвна и жизнена медийна школа.

Asociación Caminos – Открий нови възможности

Иновативни методи в образованието и социалната работа.

Дейностите на сдружението с нестопанска цел Caminos, създадено през 2014 г., са посветени на образованието. Основните цели включват насърчаване на обмена и комуникациите, подобряване на индивидуалните възможности за развитие и подкрепа за социалното включване на хора в риск.

Caminos посочва важността на намирането на нови пътища за постигане на нашите цели, за откриване на индивидуални възможности за преодоляване на предизвикателствата.

CSI – Център за социални иновации ООД (Кипър)

Центърът за социални иновации (Centre for Social Innovation- CSI) е организация за изследвания и развитие, която се фокусира върху насърчаване на социалните иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местния, националния, регионалния и глобалния контекст. CSI се води от убеждението е, че четирите стълба на социалното взаимодействие, образованието, развитието и икономическата рационализация, съчетани с фундаментално стабилни и устойчиви решения, както и рационални решения на системни социални проблеми, могат да доведат до творчески решения и значителни промени в социалната тъкан на всяко общество. CSI работи в тясно сътрудничество за справяне със социални, икономически и културни предизвикателства с правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски организации и образователни институции. Ние идентифицираме и решаваме системните предизвикателства чрез изследвания, основани на доказателства, най-съвременното проучване на глобални, национални, регионални и местни решения, разработване на решения, чрез взимане предвид на местната екосистема и културната динамика, отговаряме на нуждите на заинтересованите страни и прилагаме тези решения, за да се гарантира непрекъснат цикъл за обратна връзка и корекции. Механизмите за обратна връзка и процесите, които използваме, ни позволяват да поддържаме връзка със заинтересовани страни и непрекъснато да актуализираме нашите предложения за социални решения. Екипът на CSI се състои от професионални изследователи, преподаватели, социални работници, социални предприемачи, ръководители на проекти, обучители и разработчици на информационни технологии. CSI обхваща има капацитета за идентифициране на социални нужди, проектиране и прилагане на инициативи и проекти и осигуряване на устойчив растеж. Областите на експертиза са в областта на социалната интеграция, междукултурното образование, професионалното образование и обучение, труда, планирането на образованието и електронното обучение, управлението на проекти, услугите за оценка на проекти, валидиране на продукти и обучение.

Сдружение “Знам и Мога”, България

Сдружение “Знам и Мога” е неправителствена организация, учредена през  2007 г. в София. Сдружението работи основно в сферата на неформалното образование и по Европейски проекти и програми в сферата на образование, права и правосъдие, гражданство и мобилности. Сдружението има партньори в 20 държави от ЕС, Турция, Албания, Македония.

Основни цели:

 • Разработване, прилагане и провеждане на образователни програми за придобиване на нови знания и умения;
 • Участие в национални и международни събития и програми;
 • Прилагане на съвременни методи и технологии за развитието на нетрадиционното обучение;
 • Обучаване на кадри в областта на неформалното образование;
 • Осигуряване на подкрепа за всички креативни хора;

Основни дейности:

 • разработване и управление на собствени проекти и програми;
 • участие в национални и международни проекти, събития и програми;
 • инвестиране в човешкия капитал;
 • международно сътрудничество;
 • осигуряване на логистична подкрепа за провеждането на регионални, национални и международни събития за обмен на опит и добри практики;
 • сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието, услугите и индустрията;

KMOP (Гърция)

KMOP – Център за социални действия и иновации (Гърция), намиращ се в Атина, е една от най-старите гръцки НПО-та с над 40-годишен опит в предоставянето на услуги на групи в неравностойно положение. Основните области на експертиза на KMOP включват социалното благополучие и здравето, трудоспособността и защитата на правата на човека, научните изследвания и разработването на знания по въпросите на социалната политика. В допълнение към прякото предоставяне на услуги, KMOP участва активно както в национални, така и в европейски и международни проекти, занимаващи се със социални проблеми и по-специално съсредоточени върху нискоквалифицирани младежи и дългосрочно безработни, жертви на насилие и трафик на хора, хора в неравностойно положение, възрастни хора, мигранти и  хора от малцинства.

Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Italy)

Центърът за креативно развитие „Данило Долчи” е сдружение с нестопанска цел, включващо млади и възрастни хора, което действа главно чрез проекти в образователната област, осъществявани в сътрудничество с училища, университети, институции, асоциации и социални групи както на местно, така и на международно ниво. Нашата организация е създадена от образователния и трудов опит на великия пацифист Данило Долчи и неговите сътрудници, които са работили в Трапето и Партинико, две малки градчета близо до Палермо и във всички региони на Сицилия.

Inland Norway University Of Applied Sciences (Норвегия)

Университетът за приложни науки в Норвегия е институция в много кампуси, разположена в регионите Хедмарк и Опланд в югоизточна Норвегия. С приблизително 14 000 студенти и 1 000 служители, Университетът INN е сред най-големите университети за приложни науки в Норвегия. Нашата институция осигурява висококачествено образование и модерно- базирано на науката обучение на бакалавърско, магистърско и докторско ниво, както и висококачествени изследвания в широк спектър от области.